Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum célja, hogy a www.fotoshirek.hu weboldal – továbbiakban Adatkezelő – tájékoztassa a weboldalra látogatót, illetve partnereit, regisztrált felhasználóit személyes adatainak kezeléséről, amelyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  részletez.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: Fotoshirek.hu
Adatkezelő e-mail címe: info@fotoshirek.hu
Adatkezelő webcíme: www.fotoshirek.hu
Adatkezelő adószáma: 67979521-1-43
Kapcsolattartó: Práger Péter
Tárhelyszolgáltató neve: ABPlusz Bt.
Tárhelyszolgáltató webcíme: https://www.abplusz.hu
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: abplusz@abplusz.hu

Adatvédelem

Jelen adatvédelmi tájékoztató ismeretében a felhasználó részéről történő adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így a www.fotoshirek.hu weboldal és annak tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) jogosult a felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni.

 

Fogalommeghatározások

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

“profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

“nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

“címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

“harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

“az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

Hírlevél feliratkozással / ajánlatkéréssel és megrendeléssel kapcsolatos tudnivalók

A weboldalon a kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során megadott információkat a rendelések teljesítésére, a felhasználó kérdéseinek megválaszolására használjuk. A felhasználó által megadott személyes információkhoz, és a megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő, annak munkatársai, illetve megrendelés esetén a könyvelést végző külső személy férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, a törvényben előírt (és a könyveléshez elengedhetetlenül szükséges hatósági szervnek továbbított: NAV) kötelező adattovábbítás kivételével. A könyvelést végző külső személy a megismert adatokat nem tárolja, azokat csak a kötelező adattovábbítás idejéig őrzi meg, majd törli saját rendszeréből.

Neve (cég neve), e-mail címe, telefonszáma (illetve megrendelés esetén postázási és számlázási adatai) megadásával az érintett hozzájárulása alapján elfogadja, hogy a www.fotoshirek.hu weboldal és annak tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) az érintett fent részletezett adatait, mint személyes adatokat  a megjelölt céllal határozatlan ideig kezeli.

Érintett bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatást, a személyes adatok helyesbítését, törlését. Ezen igényét írásban jelezheti az info@fotoshirek.hu e-mail címen. Az adatkezelő a benyújtásától számított 5 napon belül írásban értesíti az Érintett a végrehajtásról.

Hírlevelünket körülbelül havi 1-2 alkalommal küldjük a weboldalon külön feliratkozási lehetőséget biztosító, önkéntesen kitölthető (vagy négyzetben külön bepipálható) űrlapon megadott e-mail címre. Látogatóinkat weboldalunkon és közösségi oldalainkon is tájékoztatjuk általános információkról, és akciókról.

Hírlevél esetén bármikor leiratkozhat és módosíthatja adatait a levél végén található megfelelő linkre kattintva.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett írásban bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

Sütikkel kapcsolatos tudnivalók

A weboldal a Google Analytics és más mérőeszközök segítségével elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt. Ezek az eszközök “cookie” -kat használnak. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű fájlok, amiket a látogató (vagyis az Ön) böngészője menedzsel. A saját böngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütik használatát, törölheti a korábban elhelyezett sütiket, azonban a weboldal egyes területei/oldalai megtekintéséhez szükségesek a sütik elfogadása a jobb látogatói élmény elérése érdekében. A látogatás során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat az oldal a látogatottságát mérő külső, tőlünk független Google Analytics szolgáltatástól. A weboldalon anonim látogatottságmérésre használjuk, vagyis a sütik személyes adatokat nem érnek el, nem tárolnak.

 

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adat tehát elsődlegesen akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A hozzájárulás megadható szóban, írásban vagy ráutaló magatartással, de a hallgatás itt nem beleegyezés. Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni.

 

Egyéb rendelkezések:

1. A Fotoshirek.hu felhasználói nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a portál szabályzatának megfelelő módon fejthetik ki.

2. A Fotoshirek.hu weboldal egyes funkcióit (hozzászólás,hír beküldése,chat,fórum,stb…) / oldalait csak a regisztrált felhasználók vehetik igénybe, amiért a Fotoshirek.hu weboldalon előzetesen regisztrálni kell a megfelelő űrlap kitöltésével. Itt a weboldal tulajdonosa személyes adatokat kérhet be (például név, e-mail cím, telefonszám,stb…), amit a fentiekben részletezett adatkezelés szabályainak megfelelően tárol, és bármikor kérheti a felhasználó a törlést, módosítást, vagy akár saját maga is kezdeményezheti ezt.

A hozzászólások tartalmáért www.fotoshirek.hu weboldal és annak tulajdonosa (Práger Péter Zoltán e.v.) semminemű felelősséget nem vállal.

3. Egy hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, továbbiakban követelése nem származhat ebből.
A portál tulajdonosa saját belátása és érdekei szerint- szabadon rendelkezik az oldalon közzétett hozzászólásokkal előzetes tájékoztatás a felhasználó felé nem szükséges, így nem is vonható felelősségre a portál tulajdonosa az ebből adódó korlátozás végett.

4. A portál tulajdonosa indoklás nélkül törölhet hozzászólást/hozzászólásokat (és az arra érkezett válaszokat),  témát vagy módosí­thatja a topic cí­mét, ha:

 • a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
 • személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
 • adatvédelmi törvényeket sértő,
 • agresszí­v, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
 • politikai tartalmú véleményt közöl,
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhí­vást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
 • nem a vita tárgyával vagy a topic cí­mével összefüggő,
 • már meglévő hozzászólást vagy topicot ismétel,
 • törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
 • bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
 • nicknevet (felhasználó nevet) sértő vagy lejárató, alpári cí­mű vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
 • valaki sérelmezi a róla nyitott topicot,
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltünően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
 • a portál tulajdonosa technikai vagy tartalmi rombolásnak minősí­ti,
 • a témához a megnyitást követő 3 hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
 • a Fotoshirek.hu a témának nem kí­ván nyilvánosságot biztosí­tani.

5. A tulajdonos indoklás és értesí­tés nélkül korlátozhatja, letiltja a hozzászólót, ha:

 • rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá,
 • törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
 • a felhasználó neve vagy emailcí­me közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
 • a felhasználó neve megtévesztésig hasonlí­t már bejegyzett nickre
 • a felhasználó neve obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt, vagy nyí­lt reklámhordozónak tekinthető,
 • a felhasználó neve jogszabályi értelemben védett név,
 • a felhasználó neve más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
 • a moderátor felszólí­tásának ismételten nem tesz eleget.

Update: A FotosHirek.hu oldalon a hozzászólás Facebook aplikáción keresztül történik, így a hozzászólásra vonatkozó adatkezelésnél a Facebook szabályzatai az irányadóak.

Kapcsolódó jogzsabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 •  

  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 •  

  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 •  

  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 •  

  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 •  

  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

A változtatás jogát, a személyes adatok védelmét, és a személyiségi jogokat maximálisan figyelembe véve fenntartjuk.

Hirdetés: